Stjernesymbol i menu


Læs og søg i Det Tredje Testamente
   Stk.:  
(F,I,78-100) 
.  
(1(1-6,U) 
 
Avanceret søgning
Se symbol nr. 96 i nyt vindue Indholdsfortegnelse for Det Evige Verdensbillede, bog 6   

 

 
Gennem døden 3.
Poludviklinger og de åndelige planer
Symbol nr. 96
96.1 Symbolets nederste del symboliserer det fysiske plan (orange baggrundsfarve), og den øverste del symboliserer det åndelige plan. Under det tværgående sorte felt er der vist syv særlige væsenstyper. De ovale figurer symboliserer væsenernes bevidsthedsstruktur. Den runde gule figur symboliserer den feminine pol, og den grønne symboliserer den maskuline pol. Over det tværgående sorte felt ser vi væsenernes position i den åndelige verden, fra de dør, til de igen fødes på det fysiske plan (øverste orange felt). Før de igen fødes, skal væsenerne gennemgå de forskellige felter i symbolets øverste del, som markeret ved de lodrette stiplede linjer. Felterne er højst forskellige for de forskellige væsener, hvilket skyldes mentalitetens struktur.
      Den første af de syv ovale figurer skal symbolisere dyret eller dyremennesket, der har meget instinkt og tyngde (rød-orange farve). Væsenet lever i særlig grad ved instinkt og tyngde, og derfor vil instinkt og tyngde også i særlig grad gøre sig gældende i dets liv på det åndelige plan (rød-orange farve). Det vil i sin bevidsthedstilstand opleve det samme, som det oplever på jorden, det skal bare ikke jage, da det jo nærmest er en drømmetilstand. Det går hurtigt igennem de højere åndelige planer, menneskeriget, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget (gul, grøn, blå og indigo farve), for her er der ikke meget at opleve. Det har disse væsener ikke megen bølgelængde til. Derimod har de bølgelængde til at opleve en vældig masse i instinkt-tyngdeområdet (rød-orange farve). Når disse væsener dør, har de ikke nogen særlig skærsild, men da de ofte dør unaturligt, er de nødsaget til at skulle have hjælp fra det åndelige plan for at blive hjulpet igennem skærsilden (gråbrun farve).
      Den anden ovale figur symboliserer et naturmenneske, der er lidt længere fremme end det laveste menneske, dyremennesket eller abemennesket, der nærmest var et dyr. Naturmennesket er lidt mere udviklet, det har lidt mere følelse og en smule intelligens. Det begynder at have lidt skærsild efter døden (gråbrunt felt), og det har stadig et stort felt til fælles med dyret (rød og orange felt). Naturmennesket jager, dræber, fører krig osv., og det ser vi også i dets bevidsthed.* Vi ser, at felterne oppe på det åndelige plan passer efter bevidsthedsstrukturens indhold på det fysiske plan.
      Den tredje ovale figur symboliserer det almindelige religiøse menneske fra vor tid. Vi ser, at der er kommet meget følelse, at intelligensen har udviklet sig, og at der er noget intuition, som vist foroven med blå farve. Intuitionen er ikke vist i bevidsthedsstrukturen i den ovale figur, for væsenet indeholder endnu meget tyngde og instinkt. Men det har den religiøse tro, altså den begyndende humane tro, som vist ved den gule farve. Vi ser, at det også har noget intelligens (grøn farve). De to violette felter symboliserer overbevidstheden, der befordrer væsenets evige tilværelse. Skæbneelementet og talentkernerne kan i overbevidstheden overleve kroppens undergang. Alt efter bevidsthedsindholdet får det religiøse menneske sit særlige ophold på det åndelige plan. Det får altså en vis tid i den første sfære, hvor det kommer til at opleve en slags paradis alt efter de begreber, det har fået på jorden, og alt efter den følelse, som det også har en del af. En sådan følelse i forbindelse med intelligens giver en human religiøs tilstand, og væsenet dyrker således en human religion. Hvis det er kristne væsener, kan de komme til at opleve "den store hvide flok" og lignende humane paradisiske tilstande.* Men rent bortset fra disse tilstande kommer de også til at opleve ting, som de ikke kender. De bliver skytsengle og kommer til at hjælpe til.
      Den fjerde ovale figur symboliserer materialisten, der har meget intelligens, der er markeret med den grønne farve. Der er noget intuition, der er følelse og også en hel del af det dyriske. Mennesker af denne type kan f.eks. være forretningsfolk eller ingeniører. I den åndelige verden kommer de til at opleve de felter, der svarer til deres bevidsthedsstruktur. Den intelligens og den følelse, der er blevet deres vanetilstand, betinger, hvor længe de skal være i de forskellige åndelige riger, som ses over det vandrette sorte felt. Først ser vi skærsilden (gråbrun farve) og så den første sfære (rød-orange farve)**, dernæst det rigtige menneskerige (gul farve) og visdomsriget (grøn farve). Det grønne felts størrelse viser, at et menneske af denne type kan være længe i visdomsriget, fordi det er meget materialistisk og arbejder meget med intelligens alene. Men nu er det kun én grundtype, der findes jo en umådelig masse andre typer. På symbolet er der kun vist nogle få grundtyper, ud fra hvilke man kan danne sig et begreb om de andre typer.
      Den femte ovale figur skal symbolisere geniet. Vi ser, at det har en begyndende stærk intuition i sin bevidsthed og meget intelligens og følelse. Det er i ligevægt. Det betyder også, at det er et meget kærligt væsen. Vi ser, at det har noget tyngde og noget instinkt i sig. Det kan være en stor kunstner, et geni på forskellige områder, men dets bevidsthed er meget harmonisk. Vi ser, hvordan den tidligere meget dominerende feminine pol tager af, og hvordan den maskuline pol tager til. Fra at være meget kontrære forvandler polerne sig hen imod ligestilling.
      Den sjette ovale figur symboliserer et væsen, der begynder at få kosmiske glimt, et væsen, der er meget, meget psykisk. Sådanne væsener er der ikke mange af, men det er disse væsener, der bliver digtere, mestre, og hvad de nu kaldes. Det er altså sådanne mennesker, der er mange af i Østens lande. Vi ser, at de i deres bevidsthedsstruktur har meget intuition (blå farve). De har kosmiske glimt. De to kraftige vandrette streger foroven og forneden i de ovale figurer markerer grænsen til overbevidsthedsområdet. Når intuitionen i den sjette ovale figur delvis ligger over den kraftige streg foroven, betyder det, at dette væsen begynder at have kosmisk bevidsthed. Under den tilsvarende kraftige streg forneden er der også intuition. Intelligens og følelse er i ligevægt, hvilket betyder kærlighed. Dets tyngdeenergi er meget lille. Et sådant menneske kan aldrig blive vredt eller hidsigt eller forbande andre osv. Det er fuldstændigt rent.
      Den syvende ovale figur skal symbolisere et væsen, der har nået den fuldkomne tilstand. Det har kosmisk bevidsthed, og vi ser, at et endnu større område i overbevidstheden er dækket af intuitionen. Der er et mægtigt stort felt af intuition. Det har altså fuldkommen kosmisk bevidsthed, og dets ophold i den åndelige verdens første sfære bliver meget, meget kort. Det får til gengæld et langt ophold på de åndelige planer, der passer til dets interessesfære, dets bevidsthed og dets bølgelængder.
      Salighedsriget (indigo farve) skal vi alle sammen igennem for igen at kunne fødes på det materielle plan, der er markeret med orange farve øverst på symbolet.
 
Foredrag, Gennem døden 2, 28.05.1958
 
____________
* Vedrørende det inhumane og det humane paradis se udvalgt tekst til symbol nr. 91 fra småbog 25, Vejen til paradis, kapitel 50-52.
 
** Normalt bruger Martinus betegnelsen "den første sfære" om både skærsildszonen og paradiszonen.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.