Stjernesymbol i menu


Læs og søg i Det Tredje Testamente
   Stk.:  
(F,I,45-77,67A) 
.  
(1) 
 
Avanceret søgning
Se symbol nr. 67A i nyt vindue Indholdsfortegnelse for Det Evige Verdensbillede, bog 5   

 

 
Den ideelle fødes vibrationer
Symbol nr. 67A
67A.1  Den runde figur i det øverste hjørne til venstre er udtryk for mennesket som "livsenhed". Trappeformationen til højre er udtryk for et afsnit af alle levende væseners udviklingsstige. Det nederste trin er udtryk for den zone i udviklingen, hvor rovdyrene befinder sig. Det næste trin udtrykker den zone, hvor det jordiske menneske for tiden har hjemme. Og det efterfølgende trin symboliserer området for "det rigtige menneskerige". På det nederste trin til højre er udtrykt en af de livsenheder, hvoraf kødprodukterne, der jo er rovdyrenes føde, består. Livsenheden på det næste trin udgør en af de livsenheder, hvoraf kerne-, rod- og bladprodukterne består, der er det jordiske menneskes retmæssige hovedernæring. Den tredje livsenhed stammer fra frugtkødet, der er den højeste føde i den første zone af det rigtige menneskerige.
      Det mørke felt i kødlivsenheden udgør den del af samme, der består af "A-livsenheder", eller de livsenheder, der ikke egner sig for optagelse som næring i en organisme, og for hvilke denne optagelse altså betyder døden. Disse livsenheder udløser derfor en naturlig modstand imod nævnte optagelse. Deres samlede vibration, hvilket er vist på billedet som en zigzag-linje, bliver derved alt for stærk for den menneskelige organisme, hvis vibration er vist på det næste trin i form af den punkterede zigzag-linje. Ved at betragte symbolet for livsenheden på samme trin vil man se, at det mørke felt her er forholdsvis mindre end i kødlivsenheden. Dette betyder, at A-livsenhederne her ikke er nær så talrige som B-livsenhederne. Og da drabsprocessen som følge heraf ikke bliver nær så stor ved disse produkters optagelse i organismen, er det dette, der betinger, at det bliver mere moralsk, mere i harmoni med loven for tilværelse for det fremskridtsvenlige menneske at anvende disse produkter som føde, ligesom vibrationen fra disse, således som vist på billedet, er den menneskelige organismes vibration meget nærmere end kødlivsenhedens vibration.
      På det næste trin igen bliver vi vidne til, at symbolet for frugtlivsenheden ikke har noget mørkt felt, dette betyder, at der her ikke findes A-livsenheder. Der findes derimod en lille procentdel B-livsenheder i frugtskindet, som ikke kan optages i organismen, men disse føres uskadte og levende gennem denne. Alle de øvrige livsenheder optages levende i organismen og fortsætter deres naturlige udvikling i denne. Der bliver derfor ikke nogen særlig unaturlig modstand fra disse livsenheder for den menneskelig organisme at overvinde. Da denne imidlertid gennem vanens magt ved kødernæringen og grov vegetarisk føde er trænet op til at praktisere en langt større kraftmanifestation end nødvendigt for frugtkødets optagelse som næring, bliver samme organismes vibration, som vist på billedet, lidt for stærk til frugtkødet, hvorfor dette endnu ikke kan udgøre det jordiske menneskes hovedernæring. På billedet er dette udtrykt derved, at zigzag-linjen her er noget mindre end zigzag-linjen for den menneskelige vibration.
      Fra symbolet over mennesket som "livsenhed" i billedets øverste venstre hjørne fører tre punkterede linjer ned til hver sit særlige trin: Dette skal blot udtrykke, at det jordiske menneskes ernæringsfelt altså strækker sig lige fra kødlivsenhederne over rod-, kerne- og bladprodukter til det rene frugtkød. Af disse vil de lettere eller mildere former for rod-, kerne- og bladprodukter altså udgøre den foreløbige ideelle føde for det jordiske menneske. Her må naturligvis tages i betragtning en stigende tilvænning til frugtkødet, der jo udelukkende vil blive det fuldkomne eller færdigudviklede menneskes ideelle føde i de første zoner af det rigtige menneskerige, og derved gøre det til en guddommelig aspirant til senere og endnu højere zoner, hvor denne føde så igen vil blive afløst af en hundrede procents "lufternæring". Lungerne vil således til sidst komme til at overtage hele ernæringsprocessen, og mennesket vil da have tilbagelagt alle de grove fysiske former for tilværelse og er kommet i en zone, hvor dets organisme ikke mere ved hjælp af en forrådnelses- eller opløsningsproces skal udvinde næring af lig, skal ikke mere være en kloakbrønd eller befordringsteknik for stinkende skarn- eller affaldsprodukter, men udelukkende være udtryk for, at kærlighedens store, skabende kraft også her har overvundet alle vanskeligheder eller alle de former for besværligheder, der i dag binder mennesket til usundhedens og sygdommens primitive sfære.
 
Symbolforklaring fra småbog 5, Den ideelle føde, kapitel 30


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.